Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Decret 213/1987, de 9 de juny, ...
 

Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d'Escoles d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil. (Data DOGC: 29.06.1987 de 09.06.1987). (Correcció d'errades en el DOGC núm. 884, p. 3460, de 31.8.1987).


Text afectació

1.- Deroga Decret 403\1981, de 6 de novembre, sobre reconeixement d'Escoles d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil.
2.- Deroga Decret 130\1985, de 13 de maig, sobre reconeixement d'Escoles d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil.

Nota

En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

El Decret 403/1981, de 6 de novembre, sobre reconeixement d'Escoles per a Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil, va establir un marc normatiu nou i específic per a Catalunya, que permetia vetllar per la formació dels dirigents d'entitats educatives en el lleure infantil i juvenil. L'experiència dels anys de vigència d'aquesta normativa i l'aparició de noves iniciatives en el camp de l'animació i del lleure infantil i juvenil aconsellen ampliar els nivells de formació donats per les Escoles d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil i perfeccionar els programes que s'imparteixen. Atès que l'article 9.26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya confereix a la Generalitat de Catalunya competència exclusiva en matèria de joventut.

Decreto:

Article 1
1.1 Seran reconegudes com a Escoles d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil les que, promogudes per la iniciativa pública o privada, degudament legalitzades, tinguin cura de la formació i la preparació dels Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil, d'acord amb els Programes aprovats per Resolució del Director General de Joventut.

1.2 Els ensenyaments que s'imparteixin en aquestes Escoles s'hauran de referir a qualsevol dels tres sectors que abasta la formació d'Educadors en el Lleure: el subjecte de l'educació, el medi social on aquesta es desenvolupa i els mitjans educatius.

1.3 Aquestes escoles podran programar i realitzar, a més dels ensenyaments regulats per aquest Decret, les activitats formatives complementàries que contribueixin a la consecució de les seves finalitats docents.

Article 2
2.1 Podrà sol·licitar el reconeixement d'una Escola d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.

2.2 Per tal que una Escola d'Educadors en el Lleure pugui ser reconeguda, caldrà sol·licitar-ho presentant la documentació següent:
- Titularitat del Centre i Estatuts.
- Projecte educatiu de l'Escola i organigrama i estructuració de l'Escola i del seu professorat, departaments o àrees en els quals s'estructura, i òrgans de gestió
- Informe sobre la infrastructura de què disposa i que pel que fa al local haurà de constar, com a mínim, de: espai d'atenció al públic, aula espai específic d'arxiu i sala de reunions per al professorat.
- Justificació raonada de la necessitat de l'escola a l'àrea geogràfica en la qual es pensa desenvolupar la seva activitat.
- Estudi de la demanda que l'escola pensa atendre i estudi econòmic que comprengui, com a mínim, els primers tres anys de funcionament.
- Els programes de formació dels diferents nivells on consti el programa específic de formació per a les hores dels cursos que el programa aprovat per Resolució del Director General de Joventut pugui deixar com a pròpies de l'escola.
- Els procediments i els instruments concrets d'avaluació de les diferents etapes dels diferents nivells i cursos.
- La justificació i la documentació acreditativa de les possibilitats de realització de les pràctiques que l'escola ofereix a tots els seus alumnes.

2.3 Les normes estatutàries hauran de contenir com a mínim: la denominació i el domicili de l'escola, l'àmbit territorial al qual circumscriu les seves activitats, els òrgans de representació, direcció i administració, els recursos econòmics i la regulació del funcionament de l'escola.

2.4 Per ser Director d'una Escola d'Educadors en el Lleure caldrà estar en possessió d'un títol universitari i del Diploma de Director d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil.

2.5 A més del director, les escoles hauran de tenir un titulat universitari, expert en educació en el Lleure i amb Diploma de Director d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil, per cadascun dels tres sectors que abasta la formació d'Educadors en el Lleure i que s'assenyalen a l'article1.2, per tal que potenciï i coordini l'acció docent del professorat de l'escola.

2.6 Les escoles hauran de tenir un claustre de professors format per un mínim de quinze especialistes en les diferents matèries que s'imparteixin. El professorat de l'escola haurà d'estar en possessió d'algun diploma reconegut en el camp de l'educació en el lleure en les condicions que en cada cas s'estableixin.

2.7 En els cursos regulats per aquest Decret que donin accés a un diploma atorgat per la Generalitat- el setanta-cinc per cent de les hores lectives ha d'estar impartit per professorat del claustre de l'escola.

2.8 Les escoles estaran obligades a impartir, com a mínim, un Curs de Monitors cada any i un Curs de Directors cada dos anys.

2.9 Les escoles recolliran en un expedient personal el procés de formació de cada alumne i estendran les actes corresponents de cada un dels cursos, en les quals, a més de la llista d'alumnes, constarà el resultat de les avaluacions de cada una de les etapes del curs i el de l'avaluació final.

Article 3
Les Escoles d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil trametran cada any, durant el mes d'octubre, al corresponent Servei Territorial de la Direcció General de Joventut, la llista del seu professorat, la programació del curs acadèmic que comencin i la memòria de les activitats del curs anterior. Qualsevol canvi de personal directiu o docent, com també qualsevol modificació que afecti la documentació exigida a l'article 2.2, d'aquest Decret s'haurà de comunicar, per escrit, en el termini d'un mes, a la Direcció General de Joventut a través dels seus Serveis Territorials. Les escoles notificaran amb antelació la realització de cursos regulats per aquest Decret.

Article 4
S'estableixen tres nivells formatius diferents:
a) El Curs de Monitors.
b) El Curs de Directors.
c) El Curs de Pedagogia del Lleure i Animació Sociocultural.

4.2 Serà condició per matricular-se al Curs de Monitors tenir com a mínim divuit anys i tenir una experiència mínima o estar en actiu en alguna entitat d'educació en el lleure. Aquesta darrera condició pot ser substituïda per un curset introductori.

4.3 Serà condició per matricular-se al curs de Directors: estar diplomat com a Monitor, o tenir més de vint-i-tres anys abans d'iniciar el curs, acreditar una experiència suficient en l'exercici de l'educació en el lleure, segons criteri de l'escola i avalada per un director diplomat, i posseir el títol de Batxillerat Superior o Formació Professional de segon grau o equivalent, o estar en possessió del títol de Diplomat en Professorat d'EGB o en Pedagogia o Ciències de l'Educació i acreditar la presència en actiu en una entitat d'educació en el lleure o experiència suficient en l'exercici de l'educació en el lleure segons criteri de l'escola i avalada per un director diplomat.

4.4 Per impartir cursos de Pedagogia del Lleure i Animació Sociocultural les Escoles hauran de ser expressament autoritzades per la Direcció General de Joventut.

4.5 Per ser autoritzades, les escoles hauran de reunir les condicions següents:
a) Comptar amb més de quatre anys de funcionament ininterromput des del moment del reconeixement com a Escola d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil.
b) Aportar una justificació raonada de la necessitat de realització d'aquest curs i mantenir un nivell anual suficient de diplomats com a monitors i com a directors.
c) Comptar amb un claustre de professors específic per a la realització d'aquests plans de formació que com a mínim estigui compost per vuit especialistes. Aquest claustre estarà compost per especialistes que reuneixin les condicions mínimes de formació que en cada cas s'estableixin.
d) Assegurar, mitjançant oferta pròpia d'activitats o convenis amb altres entitats, llocs i tasques específiques per a la realització de pràctiques de tots els alumnes que cursin el curs de Pedagogia del Lleure i Animació Sociocultural.
e) Comptar amb un pla de formació desenvolupat i detallat seguint les condicions mínimes que s'estableixin i homologat per la Direcció General de Joventut.

4.6 Serà condició per iniciar el Curs de Pedagogia del Lleure i Animació Sociocultural:
a) Tenir com a mínim vint anys.
b) Estar en possessió del títol de Batxillerat Superior o Formació Professional de segon grau o equivalent, o estar en possessió del diploma de Director, o ser major de vint-i-cinc anys.
c) Acreditar una experiència en el camp de l'educació o l'animació en el lleure o en el treball cultural que com a mínim haurà de ser de dos anys d'activitat continuada en una entitat o institució o de tres anys d'activitats no continuades.
d) Superar una prova d'aptitud per als estudis i per a les funcions pedagògiques i d'animació a realitzar per les escoles i homologada per la Direcció General de Joventut.

Article 5
Correspondrà a la Direcció General de Joventut reconèixer les Escoles d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil, la inspecció de les seves activitats, establir o autoritzar els programes de formació i lliurar els diferents diplomes.

Article 6
Les escoles reconegudes presentaran al corresponent Servei Territorial de la Direcció General de Joventut les llistes d'alumnes que han estat avaluats positivament en els diferents nivells, als efectes de l'accés al Diploma corresponent. En el Diploma es farà constar l'escola on l'interessat ha seguit el curs.

Article 7
L'incompliment del present Decret motivarà l'obertura de l'expedient corresponent. La Sanció podrà implicar la pèrdua del reconeixement oficial.

Disposicions transitòries

- 1 Les condicions mínimes de titulació del claustre de professors esmentades a l'apartat 2.6, tenint en compte la situació actual de titulació de professors de les Escoles d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil, es fixen en:
a) Un setanta-cinc per cent dels components del claustre hauran d'estar diplomats en qualsevol dels diplomes d'educació en el lleure reconeguts per la Generalitat de Catalunya.
b) Un cinquanta per cent del claustre haurà d'estar diplomat com a Director d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil.

- 2 Les escoles homologades o reconegudes amb anterioritat a l'entrada en vigor del present Decret disposaran d'un termini de dos anys per complir l'apartat 2.6.

Disposicions finals

- 1 El Secretari General de la Presidència dictarà les normes per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.
- 2 Queden derogats el Decret 403/1981, de 6 de novembre, el Decret 130/1985, de 13 de maig i totes les disposicions que contradiguin el present Decret o s'hi oposin.
- 3 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la eneralitat de Catalunya.

Barcelona, 9 de juny de 1987
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya


Data d'actualització: 09.07.2013