Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > ORDRE de 3 de juliol de 1995, ...
 

ORDRE de 3 de juliol de 1995, per la qual s'estableixen les etapes dels cursos de formació de monitors i de directors d'activitats de lleure infantil i juvenil. DOGC 2080 de 26 de juliol de 1995

Atès que la disposició final 1 del Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre el reconeixement d'escoles d'educadors en el lleure infantil i juvenil especifica que el secretari general de la Presidència dictarà les normes per al desplegament i l'execució d'aquest Decret;

Atès que l'Ordre de 17 de juliol de 1987 establia les etapes dels cursos de formació de monitors i directors d'activitats de lleure infantil i juvenil, i definia les condicions generals de realització d'aquests cursos;

Atès que l'experiència obtinguda des de l'entrada en vigor de l'Ordre esmentada aconsella modificar determinats aspectes de l'establiment de les etapes i les condicions dels cursos de formació de monitors i de directors d'activitats de lleure infantil i juvenil, 
   
Ordeno 
  
Article 1
Els cursos de formació de monitors i directors d'activitats de lleure infantil i juvenil constaran de les etapes següents:
a) Etapa lectiva.
b) Etapa de pràctiques.

 

Article 2
Els cursos de monitors tindran una durada mínima de dues-centes setanta-cinc (275) hores en les condicions següents:

2.1 L'etapa lectiva tindrà una durada mínima de cent (100) hores, el vuitanta per cent de les quals es destinarà a desenvolupar els continguts dels temes que figurin en el programa que estableixi la Secretaria General de Joventut. El vint per cent restant es dedicarà als programes de formació específics de cada escola previstos en el moment del reconeixement.

2.2 L'etapa de pràctiques es realitzarà durant o després de l'etapa lectiva i tindrà una durada mínima de cent cinquanta (150) hores de treball educatiu. Les pràctiques es realitzaran en activitats continuades o intensives d'educació en el lleure fent funcions de monitor i hauran de ser supervisades i avaluades per un director diplomat en activitats de lleure infantil i juvenil que a la vegada sigui el responsable de l'activitat o centre on l'alumne hagi realitzat les pràctiques, el qual presentarà a l'escola un informe que certifiqui i avaluï les pràctiques realitzades per l'alumne.

2.3 L'alumne elaborarà una memòria que inclourà les fases de preparació, realització i avaluació de les activitats que hagi portat a terme durant l'etapa de pràctiques, la qual correspondrà a vint-i-cinc (25) hores de treball personal, que presentarà a l'escola on hagi seguit la formació, per a la seva avaluació corresponent.

 

Article 3
Els cursos de directors tindran una durada mínima de tres-centes setanta (370) hores en les condicions següents:

3.1 L'etapa lectiva tindrà una durada mínima de cent setanta (170) hores repartides de la següent forma:

a) Bloc general:
Aquest bloc tindrà una durada mínima de cent (100) hores i l'hauran de realitzar unitàriament tots els alumnes que facin el curs. El vuitanta per cent de les hores es destinaran a desenvolupar els continguts dels temes que figurin en el programa que estableixi la Secretaria General de Joventut i el vint per cent restant s'haurà de destinar, a criteri de cada escola, en l'aprofundiment d'un o més temes entre els que reculli el programa.
b) Bloc d'aprofundiment o d'especialització:
Aquest bloc tindrà una durada mínima de setanta (70) hores, les quals es podran realitzar com un curs complet o bé en diferents unitats o mòduls però sempre d'un mínim de vint (20) hores. La formació referent a aquest bloc es podrà realitzar abans, durant o després del bloc general. Aquesta formació ha de contemplar la vessant psicopedagògica del món del lleure i d'aprofundiment d'aquesta, evitant limitar-se a l'aprenentatge de tècniques. Correspondrà a la Secretaria General de Joventut l'establiment de les temàtiques prioritàries a desenvolupar en aquest bloc d'aprofundiment o d'especialització. 

3.2 Els alumnes que acreditin haver cursat una diplomatura o una llicenciatura universitàries no caldrà que cursin matèries assimilades a les ja cursades en els estudis anteriors. La reducció d'hores lectives, que es faran sempre a criteri de l'escola en funció del currículum fet per l'alumne, no superarà mai el quaranta per cent de les hores fixades com a mínimes.

3.3 Al marge de les hores lectives, cada alumne realitzarà, com a mínim, un treball individual d'aprofundiment o aplicació de qualsevol dels temes tractats en el curs. Junt amb aquest treball, l'alumne haurà de garantir el coneixement i l'ús d'una bibliografia bàsica sobre educació en el lleure.

3.4 L'etapa de pràctiques es realitzarà durant o després de l'etapa lectiva i tindrà una durada mínima de cent setanta-cinc (175) hores de treball educatiu. Les pràctiques es realitzaran en activitats continuades o intensives d'educació en el lleure fent funcions de director i hauran de ser supervisades i avaluades per un director diplomat en activitats de lleure infantil i juvenil, que a la vegada sigui el responsable de l'activitat o centre on l'alumne hagi realitzat les pràctiques, el qual presentarà a l'escola un informe que certifiqui i avaluï les pràctiques realitzades per l'alumne.

3.5 L'alumne elaborarà una memòria que inclourà les fases de preparació, realització i avaluació de les activitats que hagi portat a terme durant l'etapa de pràctiques, la qual correspondrà a vint-i-cinc (25) hores de treball personal, que presentarà a l'escola on hagi seguit la formació, per a la seva avaluació corresponent.

 

Article 4
4.1 Les escoles d'educadors en el lleure infantil i juvenil han de presentar a la Secretaria General de Joventut, per a la seva aprovació, els procediments i els instruments d'avaluació que arbitrin per a cada modalitat dels cursos de monitors i directors segons els criteris que estableixi la Secretaria General de Joventut.

4.2 L'avaluació de les diferents etapes correspondrà a cada escola segons els criteris que estableixi la Secretaria General de Joventut.

4.3 En el supòsit de tancament d'una escola, aquesta haurà de traspassar a una altra escola reconeguda, previ acord, els expedients en tràmit així com la informació sobre els diplomes que ha emès fins a la data de tancament. En el cas que un alumne concret sol.liciti el canvi d'escola, aquesta haurà de cedir el seu expedient.

 

Article 5
La Secretaria General de Joventut lliurarà els diplomes de monitor i director a proposta de les escoles. Per obtenir el diploma que correspongui caldrà tenir avaluades positivament les dues etapes. 
 
 
Disposició transitòria
Als cursos de monitors i de directors ja iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre els serà d'aplicació la normativa anterior.

 
Disposició derogatòria
Queden derogades l'Ordre de 17 de juliol de 1987, per la qual s'establien les etapes dels cursos de formació de monitors i directors d'activitats de lleure infantil i juvenil, i la Resolució de 20 de juliol de 1987, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitors i directors d'activitats de lleure infantil i juvenil i els criteris per a la seva avaluació. 

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de juliol de 1995

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

(95.179.041)

Data d'actualització: 09.07.2013