Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Reptes del Pla d'Actuació de Polítques de Joventut 2017-2020  > Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en les formes d’organització col·lectiva
 

Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en les formes d’organització col·lectiva

Aquest repte del pla aborda diversos aspectes de caràcter estructural que són cabdals per a la garantia dels drets de les persones joves i per avançar cap a una societat més justa, cohesionada i inclusiva.


Vídeo: Dades sobre pressupost i nombre d’actuacions relatives a 2017.


Vídeo: Dades sobre pressupost i nombre d’actuacions relatives a 2017.

 

En aquest sentit, una de les prioritats del PAPJ és desplegar mesures que facin front a les desigualtats de gènere en la transició laboral, domiciliar i familiar, entre d’altres, i que generin les condicions necessàries per a la igualtat.

Aquesta aposta es concreta incorporant la perspectiva juvenil en el desplegament de totes les mesures orientades al foment de la igualtat entre homes i dones, amb l’objectiu que tinguin en compte les especificitats d’aquest col·lectiu. I, també, incorporant de manera explícita la perspectiva de gènere en el disseny, la posada en marxa dels programes i serveis adreçats a la població jove en qualsevol dels àmbits (educatiu, laboral —tant en el treball productiu com en el reproductiu—, participació, cultura, lleure, salut, esport, etc.) i el seu seguiment i avaluació (per conèixer l’impacte en termes de gènere i edat). Això implica una transformació important, ja que significa un canvi en la manera en què s’elaboren els programes i serveis i en els instruments per al seguiment i l’avaluació.

A més a més, el repte 7 també incorpora mesures específiques per a l’abordatge de les violències masclistes i la seva prevenció entre les persones joves. Mesures orientades a abordar el fenomen de la violència masclista des d’una perspectiva juvenil i a donar suport als ens locals a fi que puguin portar a terme una intervenció adequada amb les persones joves i avançar en l’erradicació de la xacra de la violència masclista. Un dels aspectes especialment rellevants és el treball que es planteja el PAPJ 2017-2020 per articular i garantir l’atenció de les adolescents en situació de violència masclista.

En aquesta línia, un altre dels aspectes sobre els quals el pla es planteja incidir és sobre les violències que afecten les persones joves, en un sentit ampli. Això implica abordar les persones joves com a practicants de les diferents violències, però alhora també com a víctimes d’aquestes (ja que un dels elements especialment significatius de la realitat de les violències que protagonitzen les persones joves és que en són les principals víctimes).

Val a dir que la posició del PAPJ 2017-2020 respecte a les violències pretén plantejar-se des d’una perspectiva interseccional, per respondre a situacions en què les violències no són causades per un únic focus de desigualtat (de gènere, classe, raça o etnicitat, pertinença o exclusió de l’àmbit de la ciutadania, sexualitat, diferents capacitats i diversitat funcional, edat) i entenent, per tant, que les respostes tampoc poden pensar-se en termes singulars.

En la mateixa línia de promoció de la igualtat efectiva entre les persones joves i el respecte a la diversitat s’emmarca l’aposta del PAPJ 2017-2020 per fer front a la situació de més vulnerabilitat de la població jove d’origen estranger, especialment d’origen extracomunitari. D’una banda, incorporant la perspectiva juvenil en totes les polítiques i actuacions adreçades al col·lectiu d’origen estranger, per tal que es tinguin en compte les especificitats i les necessitats de les persones joves atenent el seu moment de cicle de vida. I, de l’altra, incorporant de manera explícita la perspectiva intercultural en el disseny, la implementació dels programes i serveis adreçats a la població jove en qualsevol dels àmbits (educació, treball, salut, participació, cultura, lleure, etc.) i el seu seguiment i avaluació.

En aquest sentit, a més de l’enfocament de gènere i interculturalitat, el PAPJ 2017-2020 vol fer un èmfasi especial en l’atenció a totes les diversitats i desigualtats existents (diversitat sexual, funcional, cultural, religiosa, de gènere, origen, classe social, etc.). Per aquesta raó, el pla aposta per incloure la perspectiva inclusiva de manera efectiva en el disseny i la implementació dels programes i serveis adreçats a la població jove en qualsevol dels àmbits i aborda mesures per introduir una perspectiva interseccional com el marc d’intervenció més adequat per respondre a situacions que no són causades per un únic focus de desigualtat.

Aquest enfocament significa una revisió i posterior transformació de la intervenció en joventut amb perspectiva de gènere, amb un enfocament intercultural i antiracista i amb una mirada inclusiva de les desigualtats de classe, LGTBI, diversitat funcional, etc. Una transformació que ha de condicionar tant els continguts del que s’ofereix com la distribució dels espais, els materials educatius, la programació d’activitats i l’ús del llenguatge, entre d’altres.

Un segon bloc important del repte 7, i també amb un component estructural, és la incorporació de mesures per avançar cap a una societat més vertebrada territorialment, més sostenible i més compromesa amb el medi ambient.

D’una banda, el PAPJ 2017-2020 aposta per abordar el fenomen de l’emigració juvenil dels territoris rurals i per incentivar i facilitar el retorn de joves cap al medi rural, introduint diverses mesures amb els objectius següents:

— Promoure el treball en xarxa a través dels diferents agents socials i econòmics que intervenen en temes de joventut, formació, inserció laboral i promoció econòmica de les diferents comarques rurals.

— Fomentar la vinculació i interrelació amb el teixit empresarial de les zones rurals, sensibilitzant les empreses, de sectors tradicionals i de sectors emergents, sobre el valor afegit que els suposa incorporar talent jove format a les seves organitzacions.

— Fomentar la vinculació i interrelació amb les principals universitats urbanes i territorials, apropant les accions de les universitats als territoris i especialment al teixit empresarial, ja que té el suport d’accions i programes ja operatius com les càtedres d’emprenedoria, entre d’altres.

— Transmetre el sentiment d’arrelament de les persones joves i un coneixement més alt de les oportunitats laborals als territoris rurals, a través d’un seguiment personalitzat des del moment que marxen a estudiar fora dels seus territoris d’origen fins a la finalització dels estudis superiors.

— Sensibilitzar la joventut, els agents locals, el teixit empresarial del medi rural i la ciutadania en general dels efectes i impactes de la migració juvenil.

En aquest sentit, el PAPJ planteja una actuació transversal i interdepartamental que ha de fer possible el desenvolupament d’aquestes àrees i ha de contribuir a la vertebració territorial de Catalunya.

A més, el repte 7 també aborda les necessitats de les persones joves en relació amb el model de mobilitat de Catalunya, amb l’objectiu d’avançar cap a una mobilitat més segura i sostenible des del punt de vista social, econòmic i mediambiental. En aquest sentit, el PAPJ 2017-2020 inclou mesures perquè s’incorpori la perspectiva juvenil en els plans directors de transports, amb l’objectiu que tinguin en compte les seves especificitats i necessitats vinculades a la mobilitat, i per mesurar l’impacte dels plans en el col·lectiu jove.

I seguint en aquesta mateixa línia, una de les actuacions fonamentals és, també, incidir en la futura configuració i definició de la T-MOBILITAT i, en concret, en l’elaboració del sistema de tarifació jove, perquè vetlli per les necessitats del col·lectiu i les seves especificitats (no només en referència a l’edat, sinó també a altres aspectes com ser estudiant, estar en situació d’atur, etc.).

A més a més, el repte 7 també incorpora mesures i actuacions per impulsar l’educació i la cultura de la mobilitat sostenible, segura i responsable entre les persones joves, al mateix temps que treballa per minimitzar les conductes de risc associades a la mobilitat juvenil. En aquest sentit, el PAPJ 2017-2020 inclou actuacions orientades a donar a conèixer la xarxa nocturna de transports entre el col·lectiu jove i a promoure l’ús del transport per a l’oci.

Data d'actualització: 05.10.2018