Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Normativa de formació

Legislació sobre la formació dels educadors/es en el lleure infantil i juvenil


  • Alerta, malgrat que la nova normativa, l’Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost, substitueix l'ordre i la resolució, ambdues del 3 de juliol de 1995, aquestes continuaran vigents per aquells cursos que s’han iniciat amb anterioritat a la data d’1 d’octubre de 2013.

Pots consultar-les aquí:
Ordre de 3 de juliol de 1995, per la qual s'estableixen les etapes dels cursos de formació de monitors i de directors d'activitats de lleure infantil i juvenil DOGC 2080 de 26 de juliol de 1995

Resolució de 3 de juliol de 1995, per la que s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitors i de directors d'activitats de lleure infantil i juvenil i els criteris per la seva avaluació DOGC 2083 de 2 d'agost de 1995

Nous cursos de MONITOR I DIRECTOR d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil:

A partir del dia 1 d’octubre de 2013 entra en vigor el nou contingut dels cursos de monitor i de director d’activitats d’educació en el lleure.
Aquesta nova normativa
- Actualitza i modernitza els continguts de la formació dels monitors i directors i s’adapta a les necessitats i a la realitat social actual.
- Renova la metodologia pedagògica que passa a centrar-se en la formació i en l’avaluació per competències.
- Assimila els cursos de monitor i de director a les Qualificacions Professionals del Departament d’Ensenyament i a les Certificacions Professionals del Departament de Empresa i Ocupació, de manera que la formació de monitors i directors de lleure s’equipara a la metodologia i requisits dels principals troncs de la formació reglada.

El contingut del cursos passa a ser:
Per al curs de Monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil:
De 275 hores a 310 hores (150 de teòriques i 160 de pràctiques)
Temes:  
- Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Mòdul formatiu 1866)
- Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (Mòdul formatiu 1867)
- Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (Mòdul formatiu 1868)

Per al curs de Director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil:  
De 370 hores a 410 hores (290 de teòriques i 120 de pràctiques)
Temes:
- Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (Mòdul formatiu 1867)
- Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (Mòdul formatiu 1868)
- Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius en el lleure infantil i juvenil (Mòdul formatiu 1869)
- Coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores (Mòdul formatiu 1870)

La Direcció General de Joventut ha editat una Guia perquè les 30 escoles d’educació en el lleure reconegudes per la DGJ puguin fer el procés d’adaptació als nous continguts i metodologia que estableix la nova normativa.
Guia per a l’organització dels cursos de monitor/a i director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 

Les escoles actualment reconegudes per la DGJ, abans de poder fer els nous cursos han de lliurar a la DGJ el seu projecte d’adaptació a la nova normativa. La DGJ farà un seguiment i control d’aquesta adaptació de les escoles en el transcurs de l’any 2013. Hi ha 30 escoles reconegudes per a impartir el curs de Monitor/a i Director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil. 

Podràs accedir també a la previsió de cursos.

Els títols i carnets de monitor i de director expedits fins a l’actualitat continuen essent vàlids per a treballar a Catalunya i a les comunitats autònomes.

Per a més informació, dubtes i aclariments: joventut.bsf@gencat.cat 

El Consell Assessor de la Formació en l’Educació en el Lleure (CAFELL)
Text consolidat amb els canvis derivats de l’Ordre PRE/204/2006, de 20 d'abril, per la qual es modifica el Consell Assessor de Formació en l'Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut, del Decret 63/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Benestar Social i Família, del Decret 332/2011, de 3 de maig, del Departament de Benestar Social i Família, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família

Data d'actualització: 08.11.2013