Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Educació i formació  > Formació professional dual
 

Aprendre treballant i treballar aprenent

FP_Dual
Actualment a Catalunya un nombre significatiu d’empreses participen en projectes de formació professional dual, fent possible que joves aprenents puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals.

Què és la formació professional dual

En els darrers anys ha hagut una tendència cap a la promoció del sistema de formació professional dual a través d’institucions com l’OCDE, la Unió Europea, l’Organització Mundial del treball (OIT), entre d’altres organismes internacionals.

La formació professional dual és una modalitat de formació en alternança en la qual s’organitzen un conjunt d’accions i iniciatives formatives mixtes d’ocupació i formació, que tenen com a finalitat la qualificació professional de les persones treballadores en un règim d’alternança d’activitat laboral a l’empresa i d’activitat formativa rebuda en el marc del sistema educatiu, o del sistema de formació professional per a l’ocupació, subjecte a avaluació i amb reconeixement acadèmic.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat diferencia entre la formació en alternança simple i la de tipus de dual. La primera és una combinació de formació en el centre i activitat a l’empresa (pràctiques professionals o formació en centres de treball) on el reconeixement acadèmic prové exclusivament de la formació en el centre, mentre que la formació en alternança de tipus dual sempre inclou una part de la formació a l‘empresa subjecte a avaluació i reconeixement acadèmic.

 

Origen de l'FP dual

El model català de formació dual s’inspira en els models de l’Europa central, origen d’aquest tipus de formació en alternança. Al 1930 Alemanya i Suïssa van aprovar la primera llei de formació professional dual d’àmbit estatal, que promovia un model pautat de transició del sistema educatiu al productiu. Actualment els països de tradició dual presenten un sistema de formació professional molt regulat on participen diferents actors socials. La formació a l’empresa l’organitzen les cambres de comerç, indústria i agricultura, i la formació al centre l’administració educativa. Per tant, podríem considerar que el model de formació professional dual és alhora un model tradicional i actual.

 

Finalitats dels projectes d'FP dual

Els projectes de formació professional dual tenen diverses finalitats:
- Augmentar el nombre de persones que puguin obtenir una titulació d’ensenyament secundari post-obligatori;
- Aconseguir una major motivació dels estudiants i, per tant, disminuir l’abandonament escolar;
- Facilitar la inserció laboral arran de l’augment de contacte amb les empreses;
- Augmentar la vinculació i coresponsabilitat del teixit empresarial amb la formació professional;
- Potenciar la relació del professorat de formació professional amb les empreses del sector, i, com a conseqüència, afavorir la transferència de coneixement, i
- Obtenir informació que permeti la presa de decisions a l’hora de millorar la qualitat de la formació professional.

 

Conveni de col·laboració i programa

En els projectes de formació professional dual, el centre educatiu i l’empresa acorden les activitats formatives a desenvolupar en l’empresa per completar la qualificació de l’alumne, així com l’horari i el calendari. També designen els tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents, i que són els encarregats de coordinar i avaluar les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.

L’administració educativa autoritza el programa de formació dual acordat i el formalitza en un conveni amb l’empresa col·laboradora. Aquest conveni de col·laboració d'FP dual inclou, a més del programa, el nombre d’alumnes participants; el règim de beques; la jornada i l’horari en el centre i en l’empresa; les condicions que han de complir empreses, alumnes, professors i tutors per garantir la formació, amb un mínim del 33% de les hores establertes amb participació de l’empresa, així com les assegurances necessàries per a l’alumnat i el professorat.

 

Relació de l’alumne amb l’empresa

La relació entre l’alumne i l’empresa pot constituir o no una relació laboral. Si es formalitza un contracte laboral, que pot ser el de formació i aprenentatge o un contracte temporal, l’alumne passa a ser un treballador assalariat amb tots els drets i deures que aquest fet comporta. En cas que no existeixi relació laboral i, per tant, no hi hagi salari, l’alumne es relaciona amb l’empresa com a becari, i rep una compensació econòmica en forma de beca, referenciada a l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), una referència per a la concessió d’ajuts, subvencions o subsidis, i que sol correspondre a un ajut als estudis per cobrir les despeses de transport i/o manutenció. La quantia de la beca figura en el conveni de FP dual corresponent. En aquet cas, lògicament, la feina que realitza la persona becària mai pot correspondre a un lloc de treball assalariat.

Per tant, els alumnes que participen en projectes de formació professional dual poden rebre compensacions econòmiques a través de beques o salaris de les empreses, però també d’institucions, fundacions, administracions públiques... en la forma en què s’estableixi en el projecte concret. D’altra banda, abans de començar el període d'alternança, l'alumnat ha de cursar una unitat formativa de prevenció de riscos laborals. L'empresa, en el seu pla d'acollida, oferirà a l'alumnat la informació sobre els riscos, així com la formació i els mitjans de protecció corresponents al lloc de treball que ocuparan. D’altra banda, l’estada a l’empresa, inclogui o no la formalització d’un contracte laboral, sigui remunerada amb un salari o amb una beca, sempre comporta l’alta a la Seguretat Social, ja sigui com a treballador o com a becari.

 

Organització de l'FP Dual

Els projectes d'FP Dual es poden organitzar de diverses maneres. Els programes d'FP dual promoguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat combinen la formació de l’estudiant amb una estada de treball a l’empresa al llarg dels dos cursos d’un cicle de formació professional de la manera següent:

1er curs
1er i 2n trimestre: assistència al centre educatiu per adquirir la formació bàsica de la professió
3er trimestre: pràctiques a l’empresa no remunerades, amb una durada de 80 a 100 hores.
A partir de juny/juliol: inici de l’estada de l’aprenent a l’empresa com a becari o treballador.

2n curs
L’aprenent alterna l’assistència al centre educatiu, en horaris adaptats amb l’estada a l’empresa com a becari o com a treballador.

En general, un cicle de formació professional té una durada de 2.000 hores. En les programes de formació professional dual 970 d'aquestes hores com a mínim correspondrien a l’estada de l’aprenent a l’empresa. Aquesta estada es desenvolupa en dues fases:
1a fase d’integració: formació en centres de treball en base a pràctiques no remunerades, amb assegurança escolar.
2a fase de consolidació, que presenta dues opcions:
• contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge, d’un any com a mínim amb la corresponent alta a la Seguretat Social com a treballador.
• Beca, de 2 a 10 mesos per curs (amb una possible pròrroga) amb la corresponent alta a la Seguretat Social com a becari.

 

Avaluació de l'FP dual

Al llarg del programa de formació professional dual hi ha dues persones que tutoritzen i fan el seguiment de les activitats de l’alumne: el tutor o tutora del centre acadèmic, que avalua l’aprenentatge teòric, i una persona del centre de treball que realitza el seguiment de la realització de l’activitat a l‘empresa.

En el procés d’avaluació de l’aprenentatge assolit a l’empresa no es fa diferencia entre alumnes amb relació laboral amb l’empresa, amb contracte laboral, i alumnes amb un conveni de beca. Els criteris d’avaluació els elaboren l’equip docent del centre docent i personal tècnic de l’empresa.

En tots els programes d'FP dual promoguts pel Departament d’Ensenyament, la formació a l’empresa es troba orientada a l’obtenció d’un títol de formació professional, i per tant, l’avaluació de l’alumne serà responsabilitat dels professors del mòduls professionals del centre d’adscripció, que tindran en compte les aportacions dels formadors de l’empresa i el resultat de les activitats desenvolupades.

 

Centres docents autoritzats

En els projectes de formació professional dual participen centres docents autoritzats a impartir cicles formatius de formació professional. Els centres educatius que ofereixen programes d'FP dual han signat prèviament convenis amb les empreses corresponents a les diferents especialitats formatives.

Per localitzar els centres en el cercador de centres del web del Departament d’Ensenyament com a "Mesura flexibilitzadora", cal triar "Formació professional en alternança" i com a submesura, cal triar "Formació professional en alternança dual". Tingues present que l'FP dual és un model relativament nou a Catalunya i que no tots els graus es troben adaptats a aquest model. Abans de la preinscripció en un centre a un projecte de formació professional dual és important que t’hi adrecis presencialment per informar-te'n.

 
Data d'actualització: 27.11.2017