Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Participació i solidaritat  > Cos Europeu de Solidaritat  > Projectes ocupacionals
 

Projectes ocupacionals (European Solidarity corps Traineeships and Jobs)


Què són?

Tal com es defineix en el context específic del Cos Europeu de Solidaritat, els projectes ocupacionals i les Estades en pràctiques ofereixen als joves l’oportunitat de fer pràctiques o trobar feina per millorar les seves capacitats i experiència, la qual cosa facilita la seva ocupabilitat i la transició al mercat laboral.

Aquests projectes poden combinar una o més de les següents activitats principals:

Projectes ocupacionals
Període de pràctiques a temps complet d’entre 3 i 12 mesos de durada, remunerat per l’organització que contracta el participant del Cos. Els llocs de feina han d’incloure un component d’aprenentatge i formació i es formalitzen mitjançant un contracte laboral per escrit que ha de respectar totes les condicions contractuals que estableixen la legislació nacional o els convenis col·lectius aplicables, o ambdues coses, del país on es du a terme la feina. Aquests projectes es poden dur a terme en un país diferent del país de residència del participant (projecte transfronterer) o al país de residència del participant (projecte a escala nacional).

Estades en pràctiques
Període de pràctiques a temps complet d’entre 2 i 6 mesos de durada, remunerat per l’organització responsable de les pràctiques del participant del Cos. Les pràctiques han d’incloure un component d’aprenentatge i formació per ajudar el participant a adquirir una experiència rellevant amb l’objectiu de generar competències útils per al seu desenvolupament personal, educatiu, social, cívic i professional. Les estades en pràctiques s’ha de formalitzar mitjançant un contracte de pràctiques per escrit que s’ha de signar al començament del període de pràctiques i ha de complir la legislació aplicable del país on es duen a terme les pràctiques. Les pràctiques no poden substituir llocs de feina i han d’estar clarament separades de les activitats de voluntariat, tant des d’un punt de vista econòmic com organitzatiu. Les Estades en pràctiques es poden dur a terme en un país diferent del país de residència del participant (projecte transfronterer) o al país de residència del participant (projecte a escala nacional).

 

A qui s’adrecen?

Organitzacions
Qualsevol organització pública o privada d’un Estat membre de la UE pot participar-hi i presentar sol·licituds.

Persones
Joves de 18 a 30 anys d’un Estat membre de la UE. Els joves han d’estar inscrits al Cos Europeu de Solidaritat per poder participar als projectes.

 

Què es finança?

Les despeses de viatge, el suport organitzatiu (suport als participants i costos de gestió), l’assignació per desplaçament dels participants, el suport lingüístic, el suport d’inclusió, l’assegurança i els costos excepcionals.

 

Com funcionen?

Normalment, els projectes consten de les fases següents: 

 • Preparació (que inclou els aspectes pràctics, la selecció de participants, l’establiment d’acords amb col·laboradors i participants i la preparació dels participants abans de la sortida en aspectes lingüístics, interculturals i relatius a les tasques que duran a terme).
 • Implementació d’activitats.
 • Seguiment (que inclou l’avaluació de les activitats, el reconeixement formal dels resultats de l’aprenentatge dels participants durant l’activitat, l’emissió del certificat de participació i la difusió i ús dels resultats del projecte).


No hi ha cap requisit mínim quant al nombre d’organitzacions que poden participar en un projecte. Una organització que compti amb un segell de qualitat pot presentar una sol·licitud.

L’organització sol·licitant pot dur a terme el projecte en solitari o amb col·laboradors, els quals no estan obligats a tenir un segell de qualitat. El sol·licitant és responsable de tot el projecte, però pot delegar responsabilitats als seus col·laboradors. Per a les activitats transfrontereres, el sol·licitant ha de demostrar que té la capacitat de preparar els participants al país d’origen i de proporcionar-los suport quan tornin.

El sol·licitant ha de garantir la realització de les tasques següents: 

 • Contactar amb empresaris per trobar llocs de pràctiques i vacants laborals i fomentar la seva participació.
 • Seleccionar els candidats inscrits al Cos Europeu de Solidaritat i fer correspondre els diversos perfils amb les vacants adequades.
 • Preparar i/o formar els participants abans de la sortida.
 • Assegurar que els participants assisteixin a tot el cicle formatiu i d’avaluació.
 • Donar suport al procés d’aprenentatge i a la identificació i documentació dels resultats de l’aprenentatge mitjançant les eines de validació de la UE o nacionals.
 • Assegurar que el treballador en pràctiques o l’empleat rebin la remuneració que estipula el contracte laboral o de pràctiques formalitzat per escrit, d’acord amb la legislació nacional aplicable.
 • Garantir l’equitat de les condicions de treball.
 • Proporcionar als participants l’orientació i el suport que corresponguin durant totes les fases de l’activitat.
 • Redactar i implementar un programa de formació contínua i professional; dissenyar tasques i activitats per als participants d’acord amb els principis qualitatius del Cos Europeu de Solidaritat i el marc de qualitat per als períodes de pràctiques (si escau).
 • Donar suport als participants quan tornin, un cop acabada l’activitat, ajudant-los a buscar feina, trobar noves oportunitats de formació, etc.


Aquesta llista de tasques no és exhaustiva i dependrà de les especificitats de cada projecte.

Els joves expressen la seva disposició a participar en el Cos Europeu de Solidaritat inscrivint-se al portal del Cos Europeu de Solidaritat. Les organitzacions han de seleccionar els participants a través de la base de dades de joves inscrits.

 

Com participar-hi?

Les organitzacions d’un Estat membre de la UE que disposin d’un segell de qualitat adequat a aquesta modalitat poden enviar les sol·licituds a l’agència nacional del seu país. Per al 2018, s’aplicaran mesures provisionals, de manera que no caldrà que les organitzacions tinguin un segell de qualitat quan presentin la sol·licitud de subvenció. En el moment de la presentació, només se’ls exigirà que hagin sol·licitat el segell de qualitat corresponent. Tanmateix, totes les organitzacions han de disposar d’un segell de qualitat abans del moment en què es decideixi la concessió de la subvenció.

Dates d’inici del projecte: de l’1 de gener de 2019 al 31 de maig de 2019.

Durada dels projectes: de 6 a 24 mesos.

Termini de presentació de sol·licituds: 16 d’octubre de 2018 a les 12.00 h (hora de Brussel·les).

 

Segell de qualitat

Per participar en les activitats del Cos Europeu de Solidaritat, les organitzacions han de disposar d’un segell de qualitat. El segell de qualitat és necessari per garantir que les organitzacions participants compleixin els principis i objectius del Cos Europeu de Solidaritat pel que fa a les seves responsabilitats en totes les fases de les activitats de solidaritat. En general, l’obtenció d’un segell de qualitat és un requisit previ per a la participació d’una organització en qualsevol activitat finançada pel Cos Europeu de Solidaritat. Qualsevol organització amb segell de qualitat tindrà accés automàticament a la base de dades del Cos Europeu de Solidaritat.

El fet de tenir un segell de qualitat no implica automàticament la recepció de subvencions.

Les organitzacions d’un Estat membre de la UE poden sol·licitar el segell de qualitat a l’agència nacional del seu país. No hi ha cap data límit per sol·licitar el segell de qualitat.

 
Data d'actualització: 27.07.2018