Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Participació i solidaritat  > Erasmus+  > Glossari i conceptes bàsics
 

Glossari i conceptes bàsics

Acció: part o mesura del Programa Erasmus+ amb característiques diferenciades de la resta.

Acord de mobilitat: acord entre les organitzacions d’enviament i d’acollida, així com de les persones participants, en què es defineixen els objectius i el contingut del període de mobilitat, amb l’objectiu de garantir-ne la rellevància i qualitat.

Acreditació: procés que assegura que les organitzacions que pretenen rebre una subvenció del Programa Erasmus+ respecten una sèrie de normes de qualitat o requisits definits por la Comissió Europea, per a una Acció determinada.

Activitat juvenil: una activitat extraescolar (com intercanvis juvenils, voluntariat o formació en l’àmbit de la joventut) realitzada per joves, individualment o en grup, en particular a través d’organitzacions juvenils, caracteritzada per un enfocament d’aprenentatge no formal.

Aprenentatge informal: l’aprenentatge que es deriva de les activitats de la vida quotidiana relacionades amb el treball, la família o el temps lliure que no està organitzat o estructurat en quant a objectius, temps o suport d’aprenentatge. Pot no ser intencionat des del punt de vista de la persona que està aprenent.

Aprenentatge no formal: l’aprenentatge a través d’activitats planificades (en quant a objectius i temps d’aprenentatge), que no forma part del sistema formal d’educació i formació.

Aprenentatge permanent: totes les activitats d’educació general, educació i formació professional, aprenentatge no formal i aprenentatge informal, desenvolupades durant tota la vida, que permetin millorar els coneixements, les capacitats i les competències o la participació en la societat, des d’una perspectiva personal, cívica, cultural, social i/o laboral, inclosa la prestació de serveis d’assessorament i orientació.

Associació: ("partenariat") acord entre organitzacions participants de diferents països del Programa per realitzar activitats conjuntament o per establir una xarxa formal o informal en un àmbit d’interès comú.

Associació juvenil europea: organització activa en l’àmbit de la joventut, que realitza activitats que donen suport al compliment de l’Estratègia de Joventut de la Unió Europea. En els seus òrgans de govern i gestió participen directament les persones joves. Les associacions juvenils europees han de reunir els requisits següents: disposar d’una secretaria legalment establerta durant almenys un any en un país del Programa –que presenta la sol·licitud– i delegacions o branques en un mínim de 12 països del Programa.

Beneficiari: quan un projecte és seleccionat per ser subvencionat pel Programa Erasmus+, l’entitat o grup sol·licitant es denomina beneficiari. Si la sol·licitud es va presentar en nom d’un grup de socis, cadascun d’ells són co-beneficiaris.

Cofinançament: significa que una part de les despeses d’un projecte finançat per la Unió Europea ha de ser coberta pel beneficiari o per altres patrocinadors.

Competències clau: el conjunt bàsic de capacitats, aptituds i coneixements que tots els individus necessiten per a la seva realització i desenvolupament personal, la ciutadania activa, la inclusió social i l’ocupació.

Consorci: dos o més organitzacions participants (del mateix o de diferents països) que realitzen de forma conjunta la preparació, desenvolupament i seguiment d’un projecte.

Coordinador/a o organització coordinadora: organització que presenta una sol·licitud de subvenció d’Erasmus+ en representació d’un consorci d’organitzacions participants.

Diàleg estructurat: el diàleg entre responsables de polítiques juvenils i les persones joves i les organitzacions juvenils que serveix de fòrum de reflexió conjunta i permanent sobre les prioritats, l’aplicació i el seguiment de la cooperació europea en l’àmbit de la joventut.

Experiència d’aprenentatge pràctic (Job Shadowing): estància de curta durada en una organització per a conèixer el seu treball diari, intercanviar bones pràctiques, adquirir competències i coneixements i/o crear associacions a llarg termini entre l’entitat d’enviament i la d’acollida.

Grup informal de joves: grup de joves que no té personalitat jurídica legalment reconeguda, però que compta amb un representant legalment capacitat per actuar en nom del grup. En algunes accions d’Erasmus+, aquests grups de joves poden participar como a sol·licitants i participants, en les mateixes condicions que les entitats i organismes legalment constituïts.

Internacional: tota acció que impliqui la participació de com a mínim un país del Programa Erasmus+ i, como mínim, un país associat.

Joves: persones d’entre 13 i 30 anys d’edat.

Mètode obert de coordinació (MOC): mètode intergovernamental que proporciona un marc per a la cooperació entre els Estats membres, de manera que les seves polítiques nacionals puguin orientar-se cap a una sèrie d’objectius comuns. Dins de l’àmbit d’aplicació de l’Erasmus+, el MOC s’aplica a l’educació, la formació i la joventut.

Mobilitat per motius d’aprenentatge: desplaçament físic a un país diferent del de residència amb la finalitat de cursar estudis, realitzar una formació o portar a terme un aprenentatge no formal o informal. Pot tractar-se de períodes de formació o pràctiques, intercanvis de joves, voluntariat, docència o participació en una activitat de desenvolupament professional, i pot incloure activitats preparatòries, com formació en la llengua d’acollida, així com activitats d’enviament, acollida i seguiment.

Mobilitat virtual: conjunt d’activitats basades en les tecnologies de la informació i la comunicació, inclòs l’aprenentatge electrònic, que realitzin o facilitin experiències de col·laboració transnacional i/o internacional en un context d’ensenyament i/o aprenentatge.

Organització participant: qualsevol organització o grup informal de joves  implicat en la realització d’un projecte Erasmus+.

Organització d’acollida: organització participant que rep un o més participants i organitza una o més activitats en un projecte Erasmus+.

Organització d’enviament: organització participant que envia un o més participants en un projecte Erasmus+.

Països del Programa: tots els països de la Unió Europea i altres països. Apareixen llistats a la part A de la Guia del Programa i poden participar en totes les accions.

Països veïns: els països i territoris inclosos en la Política Europea de Veïnatge.

Països socis: països que no participen plenament en el Programa però que hi poden prendre part, como a socis o sol·licitants, en determinades accions.

Participant: qualsevol persona que participa plenament en un projecte i –en alguns casos– rep part de la subvenció de la UE destinada a cobrir les seves despeses de participació (essencialment despeses de viatge, allotjament i manutenció).

Personal: persones que participen de manera professional o voluntària en l’educació, la formació o l’aprenentatge no formal dels joves. Inclou professors universitaris, professors, formadors, directors de centres d’ensenyament, treballadors en l’àmbit de la joventut i personal no docent.

Persones amb menys oportunitats: persones que afronten obstacles que impedeixen limiten la seva participació en projectes o el seu accés a l’educació, l’ocupació o les activitats de joventut.

Persones amb necessitats especials: persones amb algun tipus de discapacitat que necessiten un recolzament financer addicional per participar en un projecte o activitat, sigui per raons físiques, mentals o de salut.

Professional de joventut: persona implicada, de forma professional o voluntària, en l’aprenentatge no formal, que ofereix un suport a les persones joves en el seu desenvolupament personal, socioeducatiu i professional.

Projecte: conjunt coherent d’activitats organitzades per aconseguir uns objectius i resultats determinats.

Resultats d’aprenentatge: coneixements, competències i comportaments desenvolupats per una persona com a conseqüència de la seva participació en una activitat de mobilitat per motius d’aprenentatge o de cooperació internacional.

Soci: qualsevol entitat o grup que participa en un projecte sense assumir el paper de participant.

Sol·licitant: organització o grup informal de joves que presenta una sol·licitud de subvenció, ja sigui individualment o en representació d’un grup de socis. En aquest darrer cas rep també el nom d’organització o grup coordinador.

Suport a la reforma de les polítiques: qualsevol tipus d’activitat destinada a donar suport i facilitar la modernització dels sistemes educatius i de formació, així com el suport al desenvolupament de la política europea de la joventut, mitjançant el procés de cooperació política entre Estats membres, en particular el mètode obert de coordinació i el diàleg estructurat amb els joves.

Transnacional: qualsevol acció que impliqui la participació d’almenys dos països del programa.

Visita prèvia de planificació: trobada dels responsables de les diferents organitzacions sòcies d’un projecte per tal de conèixer-se, planificar i concretar els detalls pràctics del mateix. Fruit d’aquesta reunió s’elabora un acord de mobilitat.

Youthpass: Acreditació europea per a la millora del reconeixement dels resultats d’aprenentatge no formal aconseguits per les persones joves i els i les professionals de joventut i les organitzacions juvenils, mitjançant la seva participació en algun dels projectes del Programa Erasmus+.

Data d'actualització: 17.03.2014