Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Treball  > Condicions laborals  > Retribucions. El salari.
 

Retribucions. El salari.

El salari es la totalitat de les percepcions econòmiques que reben les persones treballadores (en diners o en espècie) a canvi del seu treball. No es consideren salari, entre d’altres, els diners lliurats per l’empresa en concepte de suplement per les despeses realitzades en motiu de l’activitat laboral (transport, dietes, etc.).

La quantia del salari ha de constar al contracte laboral i mai no pot ser inferior al fixat per la teva categoria al conveni col·lectiu d’aplicació. Per a aquells sectors d’activitat que no estiguin regulats per conveni, el salari de referència ha de ser el SMI (Salari mínim interprofessional).

Contingut i estructura del salari 
L’estructura del salari es fixa per conveni o, en el seu defecte, al contracte de treball. Ha de contenir una suma en concepte de salari base i, si escau, una sèrie de complements salarials fixats en funció de les condicions personals del treballador, del treball realitzat o a la situació i resultats de l’empresa.

Les garanties del salari
El salari està especialment protegit en front dels actes de l’empresari, dels seus creditors, o fins i tot del mateix treballador:

• Com, quan i on es paga el salari? Cal abonar-lo mensualment al lloc fixat per conveni o costum i fer-lo constar en un model de nòmina determinat.
• En cas d’impagament o retard en e pagament del salari hi ha un interès per demora del 10% sobre el deute.
• No discriminació. El treballador té dret a igual salari per treballs d’igual valor.
• En cas d’insolvència de l’empresari, el FOGASA (Fons de Garantia Salarial) s’ha de fer càrrec del pagament del salari.
• Els salaris que pugui deure l’empresari als treballadors tenen prioritat de pagament respecte d’altres deutes que pugui tenir l’empresa.
• El salari és inembargable en la quantia del Salari mínim interprofessional.

Pagues extraordinàries
Tens dret, com a mínim, a dues pagues extraordinàries a l’any, una per Nadal i l’altra en el mes que es fixi per conveni o per acord entre l’empresari i els representants dels treballadors.

La quantia de les pagues extraordinàries també es fixa per conveni. Es poden percebre prorratejadament si així s’acorda, és a dir, la part proporcional que correspongui cada mes. Aquells treballadors que no hagin treballat tot l’any (o semestre, segons els casos) tenen dret a percebre’n la part proporcional.

Alguns convenis estableixen més de dues pagues extraordinàries. En tot cas cal respectar el mínim de dues.

La nòmina
La nòmina és el rebut individual que justifica el pagament del salari. Hi han d’aparèixer tots els diners que reps, tant el salari com els suplements per les despeses realitzades en motiu de l’activitat laboral, com dietes, transport...així com les hores extraordinàries realitzades i la seva quantia.

Conserva-les totes, són una prova del teu salari i de l’existència de la relació laboral amb l’empresa. En cas de conflicte et serviran per reclamar.

Data d'actualització: 11.05.2017