Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Normativa


Activitats d’educació en el lleure

  • Activitats d'educació en el lleure - Normativa

    Si voleu fer una activitat de lleure, com ara una excursió, unes colònies d’estiu o una acampada, informeu-vos sobre com organitzar-la i notificar-la d’acord amb la normativa vigent sobre activitats en el web de la Direcció General de Joventut.

 

Instal·lacions juvenils

  • Xarxa Catalana d'Instal·lacions juvenils  

    Quan programeu i planifiqueu activitats de lleure és convenient que conegueu el lloc on aneu i que, per tant, visiteu la instal·lació on us allotjareu abans de contractar-la, tenint en compte els aspectes de seguretat i de salut de les persones usuàries. Verifiqueu que és una instal·lació juvenil registrada a la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils.

 

Activitats fisicoesportives

 

Tabac i begudes alcohòliques

A totes les activitats de lleure amb participants menors de 18 anys està prohibit el consum de tabac, alcohol i altres substàncies que puguin generar dependència, així com la venda en els espais públics on aquelles es puguin realitzar. Les persones majors d’edat que estiguin presents a les activitats han d’evitar el consum d’aquestes substàncies davant dels menors.

 

Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya

 

Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual

  • Consulta aquesta certificació

    Les persones que per motius de feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de presentar a les entitats o empreses en les que exerceixin l’activitat una certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.

 

Ús d'imatges

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Les entitats organitzadores d’activitats de lleure, abans de publicar a les seves pàgines web imatges dels menors d’edat que hi participen on aquests siguin clarament identificables, han d’haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals.

Per tal de facilitar l’obtenció d’aquest consentiment de manera genèrica, l’entitat haurà de lliurar als pares, mares o tutors legals dels menors un model d’autorització i els haurà d’informar que es podran publicar al web de l’entitat imatges on apareguin els seus fills o filles en activitats de lleure. Aquest consentiment ha de donar-se també per a qualsevol altre sistema de captació d’imatge (filmacions, fotografies, etc.) destinat a ser reproduït en televisió, revistes, publicacions de propaganda, llibres o qualsevol altre mitjà de comunicació.

 
Data d'actualització: 28.03.2017