Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Preguntes freqüents

Recull de qüestions plantejades sobre com s’aplica el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
Les respostes tenen un valor pràctic i en cap cas es poden considerar textos normatius. Poden variar en funció de les normes vigents en cada moment.


ACTIVITATS QUE REGULA EL DECRET D'ACTIVITATS

 

Quines activitats regula el Decret 267/2016?

Activitats d’educació en el lleure en què participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya.

 • acampades infantils i juvenils, camps de treball, casals de vacances, colònies i rutes, i qualsevol activitat assimilable.

 • casals esportius, estades o campus esportius i rutes esportives que es duguin a terme només en èpoques de vacances escolars. Es tracta d’activitats que tenen un component esportiu important però que, alhora, tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats d'educació en el lleure i que no són pràctiques esportives habituals (per tant, no s’hi inclouen activitats com ara competicions, entrenaments, jornades de tecnificació i formació de tècnics d'esport).
 

Excursions de cap de setmana i sortides d’un dia

Les clàssiques excursions de cap de setmana (dissabte i diumenge) en què només es passa fora una nit i les sortides d’un dia no es poden equiparar plenament a les activitats de l’àmbit d’aplicació del Decret, que són les colònies, les acampades, les rutes, les estades o campus esportius, els casals de vacances i els casals esportius.

Tanmateix, en aquest tipus d’excursions s’han d’aplicar, per analogia, els requeriments que preveu el Decret d’activitats amb relació a la ràtio de dirigents (art. 4.2), les assegurances (art. 5) i l’autorització del pare, la mare o el tutor legal (art 12.b).

Les excursions o sortides que duren dues o més nits consecutives sí que estan dins de l’àmbit d’aplicació del Decret i, per tant, han de complir tots els requeriments que s’hi preveuen.

 

Rutes i acampades

Quina és la diferència entre “ruta” i “ruta esportiva”?
La ruta és una marxa itinerant on cada jornada es fa nit en un lloc diferent, i que du a terme una entitat  inscrita en el Cens d’entitats juvenils de la DGJ. Amb aquesta definició, es vol preservar la tradició de l’escoltisme i dels centres d’esplai, que a l’estiu fan rutes a peu o en bicicleta.

La ruta esportiva inclou la resta d’activitats de marxa itinerant, especialment per muntanya, que duen a terme altres entitats no inscrites en el Cens d’entitats juvenils i que estan regulades pel Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.

 

Si es dorm cada nit en un lloc diferent, s’ha de disposar de la mateixa documentació que si es tractés d’una acampada? I si es dorm dues nits o més?
Si es dorm cada nit en un lloc diferent, no s’aplica el criteri de comunicacions que estableix l’article 7.2 del Decret per a acampades, només el de permisos. Sí que s’apliquen, però, l’article 7.1 i el 8.3, per garantir que els serveis i les mesures sanitàries i de seguretat siguin les adequades per tal d’assegurar la higiene i la integritat física de les persones que participen en l’activitat.

Per tant, en les rutes o sortides en que cada nit es dorm en un lloc diferent, s’ha de disposar de l’autorització per escrit del propietari del lloc on es faci nit cada vegada. S’ha de tenir en compte també que, en aquests casos, la responsabilitat que el lloc on es dorm reuneixi les mesures de seguretat i d’higiene adequades per allotjar-s’hi recau en el seu propietari en donar el permís i en l’entitat que organitza l’activitat.

Si es dorm més d’una nit en el mateix lloc, s’aplica tot l‘article 7 del Decret, tant pel que fa a permisos i comunicacions com pel que fa a mesures de prevenció.

 

Documentació per a les acampades

Quan es fa una acampada fora d’una instal·lació o terreny autoritzat, s’ha de demanar permís al propietari del lloc i comunicar-ho a l’administració local competent. Així doncs, durant aquestes acampades s’haurà de disposar de la documentació següent (art. 7.2 del Decret d’activitats): 

 1. Permís per escrit del propietari del lloc on es fa l’acampada.

 2. Còpia de l’escrit pel qual es comunica l’acampada a l’ajuntament o al consell comarcal corresponent. La comunicació d’acampada és preferible fer-la a l’ajuntament, llevat de les comarques a les quals els ajuntaments hagin delegat aquest tràmit (p. ex. el Consell Comarcal del Berguedà i el Conselh Generau d'Aran).

 3. Es permet l’activitat d’acampada en un càmping. En aquest cas, atès que l’establiment té els permisos corresponents, no cal disposar del permís del propietari ni s’ha de comunicar l’activitat a l’ajuntament o al consell comarcal.
 

Activitats en instal·lacions juvenils

Les colònies i estades o campus esportius, atès que són activitats que es fan amb pernoctació, s’han de dur a terme en instal·lacions (edifici, casa o instal·lació fixa) inscrites en el Registre d’instal·lacions juvenils.

 

Activitats en què hi ha algun infant menor de 3 anys

Les activitats que es desenvolupen en llars d’infants o escoles bressol de manera regular amb infants de 0 a 3 anys estan regulades exclusivament pel Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. Per tant, no se’ls aplica el Decret 267/2016. 

Quan es tracta d’un servei ofert a infants de 0 a 3 anys de manera no regular, s’ha d’aplicar el Decret 267/2016, tal com s’explica a continuació:

Si a una activitat hi ha infants menors de 3 anys, encara que no ho siguin la totalitat dels participants, cal aplicar en el conjunt de l’activitat les ràtios específiques per a menors de 3 anys. Això implica que, només que un dels participants sigui menor de 3 anys, ja puja la ràtio a 1 dirigent per cada 8 participants en l’activitat.

Pel que fa a les titulacions de l’equip dirigent:

 • el 100% de l’equip dirigent ha de disposar de la titulació de monitor/a o director/a d’activitats d’educació en el lleure
 • però s’admet la titulació de tècnic/a superior en educació infantil, que és assimilable a la de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil, sempre que no superi el 50% del total de dirigents
 • No s’admeten, en cap cas, titulacions esportives per a les activitats amb menors de 3 anys

 

ACTIVITATS QUE NO REGULA EL DECRET D’ACTIVITATS

 

Activitats que es fan fora de Catalunya

Les activitats de lleure que es facin fora de Catalunya han de complir la normativa sobre activitats de lleure vigent en el lloc de destí.

Les rutes o rutes esportives que s’iniciïn o acabin a Catalunya queden dins l’àmbit d’actuació del Decret els dies en què transcorrin dins del territori català.

 

Activitats d’escoles, acadèmies o agrupacions culturals

Els cursos, cursets, seminaris, tallers i, en general, les activitats de caire acadèmic que ofereixen les escoles, acadèmies i agrupacions culturals de música, dansa, manualitats, idiomes... i que, per les seves característiques, finalitat, lloc de realització, durada, organització i/o proposta d’activitats i de continguts, són una continuació de les activitats anuals i es desenvolupen en la mateixa instal·lació que té llicencia municipal de funcionament durant l’any, no es consideren casals de vacances d’acord amb la definició que en fa el Decret.

Quan aquestes escoles o acadèmies organitzen activitats d’estiu, amb o sense pernoctació, fora del seus espais habituals total o parcialment, es consideraran activitats regulades pel Decret.

Per exemple, un curs intensiu d’anglès ofert per una escola d’idiomes en època de vacances no es considera una activitat de lleure i per tant no entra dins l’àmbit del Decret d’activitats i no s’ha de notificar. En canvi, si la mateixa escola organitza unes colònies en anglès on es fan activitats de lleure a més de les pròpiament lectives, aquesta activitat ja ha de complir el Decret i s’ha de notificar.

 

Activitats familiars en parcs de Nadal i zones comercials, esportives i culturals

Aquest tipus d’activitats es consideren activitats familiars i no estan subjectes al compliment del Decret. 

Es tracta d’activitats de caràcter lúdic i recreatiu, en què la participació dels infants i joves menors d’edat és únicament durant unes hores, normalment no es repeteix l’assistència més d’un dia, no s’hi fa cap inscripció prèvia i els participants van acompanyats, generalment, de pares i mares o altres familiars.

En el cas que aquest tipus d’activitat comporti una inscripció i una assistència dels menors sense la supervisió de familiars, es considera equivalent a un casal de vacances.

 

Activitats del Decret 56/2003, que regula les activitats fisicoesportives

Si es vol fer alguna de les activitats previstes en el Decret 56/2003 com ara l'escalada, la via ferrada..., cal complir el que aquest estableix i no hi ha cap problema en que aquestes activitats es facin en el context d’una activitat regulada pel Decret d’activitats.

Pel que fa al personal tècnic que dirigeix les activitats, el Decret 56/2003 no fa cap distinció pel fet que aquest sigui voluntari o professional.

 

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars són competència del Departament d’Ensenyament i estan regulades pel Decret 198/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les activitats complementàries, extraescolars i de serveis als centres docents en règim de concert de Catalunya.

Es consideren activitats extraescolars les que compleixen simultàniament les condicions següents:

 • Estan establertes en el projecte educatiu del centre.

 • No estan relacionades amb l’activitat escolar.

 • Es desenvolupen durant el curs escolar, però fora de l’horari lectiu.

 • S’adrecen a l’alumnat del centre, que s’hi pot acollir voluntàriament. 

NOTIFICACIÓ

 

Quines activitats s’han de notificar?

 • Activitats amb pernoctació, que durin com a mínim 2 nits consecutives (colònia / estada o campus esportiu, ruta / ruta esportiva, acampada i camp de treball).
 • Activitats sense pernoctació, que durin 4 dies o més consecutius, sense comptar les interrupcions de cap de setmana (casals de vacances o casals esportius).

Tot i que no és obligatori, s’accepten les notificacions presentades corresponents a activitats amb 4 o menys menors d’edat.

 

Quin és el termini per a notificar una activitat?

L’activitat s’ha de notificar el més aviat possible i com a mínim: 

 • fins a 7 dies abans de l’inici, si es fa per via electrònica (per tant, el dia que comença l’activitat no és compta)
 • 20 dies hàbils si es fa presencialment, mitjançant l’imprès de notificació

La modificació de les dades d’una activitat o la cancel·lació, s’han de comunicar abans de l’inici.

 

Quan no cal modificar una activitat notificada?

Com a norma general, quan una activitat es notifica i posteriorment s’hi fan canvis, aquests s’han de comunicar entrant a la notificació i modificant-la. No obstant això, si només s’afegeix o es treu un nombre poc significatiu de participants de l’activitat, de manera que la proporció de l’equip de dirigents i les seves titulacions no es veu afectada, en aquest cas no cal modificar la notificació.

 

Requisits del sistema informàtic per a notificar

El formulari web de notificació només funciona des d’un ordinador i amb els navegadors Internet Explorer 10 o Mozilla Firefox. Ara per ara, no funciona amb Google Chrome, ni en dispositius mòbils amb Android o iOS. En tots aquests casos, el formulari web es queda aturat i no pot processar les dades.

 

Per què s’ha de notificar una activitat?

Un dels objectius principals de la notificació és facilitar l’actuació dels cossos de seguretat en cas d’emergència. Per això és molt important que totes les dades que s’introdueixen en el formulari de notificació siguin correctes, especialment el número de telèfon per contactar amb el grup durant la realització de l'activitat.

 

Excursions d’un dia amb pernoctació de menys de dues nits dintre d’una activitat notificada com a principal

Les excursions d’un dia i sortides a la muntanya amb pernoctació de menys de dues nits, programades dins d’una activitat notificada com a principal, es poden notificar com a mesura preventiva. També és important que comuniqueu on aneu i per quant de temps a les persones responsables de la instal·lació i, sempre, a l’ajuntament que us acull, als ajuntaments que puguin estar afectats i, si es considera oportú, a qualsevol altre organisme o persona competent. De la realització d’aquestes activitats i els seus detalls també hauria d’estar-ne assabentada la persona responsable de la vostra entitat.

 

Com s’ha de notificar un casal que duri més d’una setmana?

Quan un casal o casal esportiu dura mes d’una setmana, es pot optar per fer una notificació diferenciada per a cada setmana en comptes de fer-la globalment, sobretot si hi ha canvis significatius o el tipus d’activitats que s’hi fan ho requereix. Ésobligatori, però, notificar un casal d’aquesta manera, quan varia el nombre de participants d’una setmana a l’altra, ja que aquesta variació pot afectar la ràtio de dirigents.

En aquests casos, és útil clonar la primera notificació, és a dir, duplicar-la, canviant-hi només les dades que variïn i aprofitant les que no canvien, en comptes de fer una nova notificació per a cada setmana.

 

EQUIP DE DIRIGENTS

 

Responsable d’activitat com a dirigent en més d’una activitat

El Decret determina en l’article 4.6 que “la persona responsable de l’activitat i l’equip de dirigents han d’estar presents durant la realització de l’activitat”, per la qual cosa s’entén que la persona responsable d’una activitat no pot fer-se càrrec de dues o més activitats diferents al mateix temps.

 

Membres de l’equip de dirigents en pràctiques

Una persona titulada com a monitor/a que estigui fent les pràctiques de director/a no pot comptar com a director/a (però sí que ho pot fer com a monitor/a dins del tant per cent de dirigents titulats que determina el Decret per a la ràtio de dirigents).

Pel que fa als monitors/ores en pràctiques, com que encara no disposen de la titulació, no poden comptar dins del percentatge de dirigents titulats que determina el Decret en l’article 4.3. Sí que compten, però, en la ràtio de dirigents, ja que es poden incloure dins del percentatge restant de membres de l’equip de dirigents que no cal que disposin d’una titulació.

El Decret no especifica quin ha de ser el nombre màxim de dirigents en pràctiques que hi pot haver en una activitat. Això no obstant, s’aconsella que aquests no superin un 40% del total de dirigents.

 

Ajudants de monitor i aspirants a tècnics d’esport

Els ajudants de monitor (o premonitors) així com els aspirants a tècnics d’esport (CIATE) que tenen entre 16 i 18 anys, es consideren personal de suport logístic, pel fet que donen suport i ajuden en les activitats de lleure i esportives, però sense estar-hi a càrrec dels menors participants. Sempre ha d’haver-hi un monitor titulat supervisant l’activitat. 

Tal com estableix l’article 4.8 del Decret, s’admet que formin part del personal de suport logístic persones menors d’edat, sempre que es compleixin els requisits següents: 

 • que aquestes persones siguin 2 anys més grans que el més gran dels participants,
 • no superin en nombre el 10% dels participants
 • no n’hi hagi més de 5
 • i hi hagi algun membre de l’equip de suport logístic major d’edat.
 

Un director o monitor de lleure pot fer de director o monitor d’una activitat esportiva o a l’inrevés?

No. Tal com està concebut el Decret, una activitat o bé és d’educació en el lleure o bé és esportiva i això ho determina l’entitat organitzadora. Les titulacions de l’equip dirigent no són intercanviables.

 

Personal vetllador

El personal vetllador que té cura de participants amb necessitats especials no compta en la ràtio de l’equip de dirigents de l’activitat, però es pot considerar com a personal de suport i posar-lo en l’apartat corresponent de la notificació.

 

Certificació del registre central de delinqüents sexuals

La Llei Estatal 26/2015 estableix que totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de presentar a les entitats o empreses d’educació en el lleure on hagin de treballar, una certificació de no estar condemnades per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

En el cas de persones d’origen estranger o amb una altra nacionalitat, hauran d’aportar també un certificat negatiu d’antecedents penals del seu país d’origen o d’on són nacionals, traduït i legalitzat d’acord amb els convenis internacionals existents.

Aquesta norma és obligatòria i s’aplica a totes les entitats, públiques o privades, quanel personal que hi treballa, sigui contractat o voluntari, estigui fent pràctiques o hi participi, hagi de conviure habitualment amb infants i adolescents.

 

DOCUMENTACIÓ DURANT L’ACTIVITAT

 

Inscripcions telemàtiques i signatura

Les inscripcions, les autoritzacions de participació i les fitxes de salut de les persones participants menors d’edat, han d’estar sempre signades per la persona que en tingui la potestat parental o tutela.

Quan aquests documents es tramitin electrònicament, tal com preveu l’article 12.2 del Decret, s’ha de fer servir una signatura electrònica vàlida (DNI electrònic, targeta CECAT...).

L’organització ha de disposar de les autoritzacions de participació i de les fitxes de salut signades en el moment en què es realitza l’activitat. Per tant, si la inscripció s’ha fet telemàticament sense una signatura electrònica vàlida, cal que les famílies dels infants i joves participants enviïn a l’entitat organitzadora aquests documents signats per correu postal o bé els lliurin en acompanyar els participants a l’inici de l’activitat.

 

Documents en suport paper

L’article 12.2 del Decret preveu que les inscripcions, les autoritzacions de participació i les fitxes de salut es puguin tramitar electrònicament. No obstant això, es recomana disposar d’un llistat en suport paper de les persones participants i les dades de contacte per si, en una emergència, no es pot accedir a la documentació en suport electrònic.

 

S’accepten fotocòpies de les targetes sanitàries dels participants?

L’article 12 del Decret d’activitats estableix que la targeta sanitària és un dels documents que s’han de portar durant l’activitat. No obstant això, els centres d’atenció primària i les farmàcies també poden acceptar una fotocòpia de la targeta sanitària on s’identifiquin clarament les dades.

 

Assegurances

El Decret 267/2016 estableix a l’article 5 que l’entitat organitzadora o la promotora de l’activitat ha de contractar una assegurança d’accidents personals (amb cobertures per assistència sanitària, defunció i invalidesa permanent) i una de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de l’activitat.

Aquestes assegurances han d’incloure obligatòriament totes les persones que hi participen, és a dir: els infants i joves assistents, l’equip de dirigents i l’equip de suport logístic.

Els imports de les cobertures que estableix el Decret són els mínims: l’entitat organitzadora o promotora pot contractar-ne de superiors.

 

ÚS D'IMATGES I PROTECCIÓ DE DADES

 

Ús d’imatges

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Les entitats organitzadores d’activitats regulades en aquest Decret, abans de publicar a les seves pàgines web imatges dels menors d’edat que hi participen on aquests siguin clarament identificables, han d’haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals.

Per tal de facilitar l’obtenció d’aquest consentiment de manera genèrica, l’entitat haurà de lliurar als pares, mares o tutors legals dels menors un model d’autorització i els haurà d’informar que es podran publicar al web de l’entitat imatges on apareguin els seus fills o filles en activitats regulades en aquest Decret. Aquest consentiment ha de donar-se també per a qualsevol altre sistema de captació d’imatge (filmacions, fotografies, etc.) destinat a ser reproduït en televisió, revistes, publicacions de propaganda, llibres o qualsevol altre mitjà de comunicació.

 
 

PREGUNTES ESPECÍFIQUES SOBRE ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

 

Activitats d’esplais i caus escoltes durant el curs

No existeix una normativa específica que reguli les activitats habituals que els esplais i els caus escoltes fan durant el curs (fora dels períodes de vacances) amb un ritme diari, setmanal, quinzenal o esporàdic. La Direcció General de Joventut recomana que aquestes activitats comptin igualment amb un equip de dirigents que compleixi la ràtio que estableix el Decret d’activitats (art. 4.2), tinguin una assegurança (art. 5), es facin amb l’autorització del pare, la mare o el tutor legal (art. 12.b) i es duguin a terme en instal·lacions adequades, amb l’objectiu de vetllar tant per la qualitat pedagògica de les activitats com per la seguretat de les persones que hi participen.

D’altra banda, cal considerar la possibilitat que dins la programació anual d’activitats, els esplais i caus facin sortides o excursions amb pernoctació durant caps de setmana (nit de divendres i de dissabte). En aquests casos s’ha d’aplicar el Decret, pel que fa a la ràtio de les titulacions de l’equip de dirigents, a l’obligatorietat de notificar l’activitat i a l’allotjament en instal·lacions autoritzades (vegeu l’apartat “Excursions de cap de setmana i sortides d’un dia”).

 

Locals de caus, esplais i casals de joves

No hi ha cap normativa que reguli les condicions dels locals on es duen a terme les activitats pròpies d’un cau, d’un esplai, d’un casal de joves o d’una associació juvenil en general.

Els són d’aplicació les normes generals de la construcció i les seves instal·lacions i altres de més específiques com poden ser les d’accessibilitat, protecció contra incendis... Així mateix, s’han de garantir les condicions sanitàries, d’higiene i de seguretat necessàries per a dur a terme les activitats.

 

Com s’ha de notificar un camp de treball on els participants no dormen?

Es considera una activitat sense pernoctació i, per tant, s’ha de notificar quan duri quatre dies o més consecutius.

 

Pot exercir de monitor/a de lleure una persona que disposi d’una titulació en l’àmbit educatiu?

No. Encara que es disposi d’una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, educació primària, educació social, mestre/a d’educació infantil, mestre/a d’educació primària, pedagogia o psicologia, s’ha de disposar de la titulació de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure per a exercir-ne i comptar com a tal en la ràtio de dirigents amb titulació de lleure. No obstant això, aquestes persones sí que es poden incloure en la resta de l’equip de dirigents que no necessita titulació.

D’altra banda, les persones que acreditin les titulacions esmentades i una experiència provada en educació en el lleure, si fan el curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure, podran sol·licitar a l’escola on segueixin el curs que els en convalidi una part dels mòduls formatius. (Art. 9 de l’ORDRE BSF/196/2013, de 2 d’agost, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil).

 
Data d'actualització: 06.11.2018